ONLINE MAKALE GİRİŞİ

Psychiatry & Clinical Psychopharmacology eski adıyla Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology


Editorial Manager ® for Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

SON DUYURULAR

Yazarlar İçin Açıklamalar
Yazarlık ve Bilimsel SorumlulukMakalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda "yazar" yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve desenine, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Çok merkezli çalışmalarda grubun tüm üyelerinin yukarıda belirtilen şartları karşılaması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Devri Formu imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.Yazarların tümünün ismi, kurumları, muhatap olacak yazarın ismi, adresi ve e-mail adresi,telefon numaraları, vs iletişim bilgileri yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler "teşekkür (acknowledgement)" kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan kişiler verilebilir. Finansal ve materyal destekleri de belirtilmelidir. Yazıya materyal olarak destek veren ancak yazarlık için gerekli ölçütleri karşılamayan kişiler "klinik araştırıcılar" ya da "yardımcı araştırıcılar" gibi başlıklar altında toplanmalı ve bunların işlevleri ya da katılımları "bilimsel danışmanlık yaptı" "çalışma önerisini gözden geçirdi" "veri topladı" ya da "çalışma hastalarının bakımını üstlendi" şeklinde belirtilmelidir. Teşekkür (acknowledgement) kısmında belirtilecek bu bireylerden de yazılı izin alınması gerekmektedir.
 

Editöre Mektup


Editöre hitaben kaleme alınan mektupların içeriğini tanımlayan bir başlığı olmalıdır. Editöre yazılan mektuplar vaka veya küçük çalışmaların takdimi olabileceği gibi yakın tarihli bir makale hakkında da olabilir.

Vaka veya küçük çalışmalar hakkındaki mektuplarda bahsi geçen olayların kronolojik sıralamasının açıkça anlaşılır olmasına ve olayların vukuat tarihlerinin ay veya yıl olarak belirtilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Bildirilen herhangi bir tanı için kriterler belirtilmeli ve varsa kullanılan ölçek veya değerleme aracı hakkında kaynak gösterilmelidir. Konu edilen vakalar için literatür taraması yapılmış ise, başvurulan veri kaynağı, kullanılan anahtar sözcükler ve varsa tarama esnasında yapılmış tarih ve dil kısıtlamaları da belirtilmelidir.

Makaleler hakkındaki görüşlerin dillendirildiği mektuplarda tartışmaya açılacak makalenin numaralandırılmış bir kaynakçası mektuba dâhil edilmelidir. Düşünceler öz bir biçimde ve olabildiğince kaynaklara dayandırılarak açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca makalesi hakkında mektup yayınlanan yazarlara da cevap hakkı verileceği unutulmamalıdır.

Küçük çalışmalardan bahseden tipik bir mektupta (1) kısa bir giriş paragrafı, (2) "Yöntem" ve "Sonuçlar" başlıklı (büyük harfle başlamalıdırlar) birer bölüm ve (3) bir değerlendirme/tartışma bölümü yer almalıdır. Mektuplar 1,500 kelime ve 5 referans ile sınırlanmıştır.

Telif Hakkı Devir Formu İçin Tıklayınız
 

Dil


Psychiatry and Clinical Psychopharmacologynin yayın dili Amerikan İngilizcesidir.
 

YAZILARIN HAZIRLANMASI

 

Makalenin Yapısı ve Formatı


Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır. Gönderilen yazılar, yazının yayınlanmak üzere gönderildiğini ve Psychiatry and Clinical Psychopharmacology'nin hangi bölümü (orijinal araştırma, olgu sunumu, derleme) için başvurulduğunu belirten bir mektup, yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2010 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış hal ile tüm yazarların imzaladığı 'Telif Hakkı Devri Formu' eklenerek sisteme yüklenmelidir. Yazıların alınmasının ardından yazarlara makalenin alındığı, bir makale numarası ile bildirilecektir. Tüm yazışmalarda bu makale numarası kullanılacaktır. Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmelidir ve her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır: 1) başlık sayfası, 2) özet, 3) metin, 4) teşekkür / 5) kaynaklar ve 6) tablo ve/veya şekiller. Tüm sayfalar sırayla numaralandırılmalıdır.
 

Başlık


Başlık sayfasında, yazının başlığı, yazarların adları, akademik ünvanları ve bağıntı beyanları ( conflict of interest), yazışılacak yazarın tam adresi, telefon ve faks numaraları ile e-mail adresi mutlaka bulunmalıdır.
 

Özet ve Anahtar Sözcükler


Araştırma yazılarında İngilizce özetler en az 400 ve en fazla 500 kelime arasında İngilizce başlıkları olmalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Objective: Yazının birincil ve asıl amacı; Method(s): Veri kaynakları, çalışmanın iskeleti, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, deneklerin sayısı, görüşme /değerlendirmeler ve temel ölçümler; Results: Ana bulgular; /Conclusion(s): Doğrudan klinik uygulamalar, çıkartılacak sonuçlar belirtilmelidir.

Özet çalışmanın temeliyle ilgili bilgi vermeli ve çalışmanın amacını, temel prosedürleri (olguların ya da laboratuar hayvanlarının seçimi, gözlemsel ve analitik yöntemler), ana bulguları (mümkünse özgül etki büyüklüklerini ve istatistiksel anlamlılıklarını vererek) ve temel çıkarımları içermelidir. Çalışmanın ya da gözlemlerin yeni ve önemli yönleri belirtilmelidir. Özetler bir makalenin bir çok elektronik veritabanında yer alan en belirgin kısmı olduğundan, yazarlar özetin makalenin içeriğini doğru olarak yansıttığından emin olmalıdır.

Anahtar sözcükler, her türlü yazıda İngilizce özetlerin altındaki sayfada 3-10 adet verilmelidir. Anahtar sözcükler olarak National Library of Medicine'in Medical Subject Headings, MeSH (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) yer alan terimler olmalıdır.
 

Giriş


Giriş bölümünde konunun önemi, tarihçe ve bugüne kadar yapılmış çalışmalar, hipotez ve çalışmanın amacından söz edilmelidir. Hem ana hem de ikincil amaçlar açıkça belirtilmelidir. Sadece gerçekten ilişkili kaynaklar gösterilmeli ve çalışmaya ait veri ya da sonuçlardan söz edilmemelidir.
 

Yöntem


Yöntem bölümünde, veri kaynakları, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, ölçekler, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler, yapılan işlemler ve istatistiksel yöntemler yer almalıdır. Yöntem bölümü, sadece çalışmanın planı ya da protokolü yazılırken bilinen bilgileri içermelidir; çalışma sırasında elde edilen tüm bilgiler bulgular kısmında verilmelidir.
 

Olguların Seçimi ve Tanımlanması


Gözlemsel ya da deneysel çalışmaya katılanların (hastalar, hayvanlar, kontroller) seçimi, kaynak popülasyon, çalışmaya alınma ve çalışmadan dışlanma ölçütleri açıkça tanımlanmalıdır. Yaş ve cinsiyet gibi değişkenlerin çalışmanın amacıyla olan ilişkisi her zaman açık olmadığından yazarlar çalışma raporundaki kullanımlarını açıklamalıdır; örneğin yazarlar niçin sadece belli bir yaş grubunun alındığını ya da neden kadınların çalışma dışında bırakıldığını açıklamalıdır. Çalışmanın niçin ve nasıl belli bir şekilde yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Yazarlar etnisite ya da ırk gibi değişkenler kullandıklarında bu değişkenleri nasıl ölçtüklerini ve geçerliklerini açıklamalıdır.
 

Teknik Bilgi


Diğer çalışmacıların sonuçları yineleyebilmesi için yöntem ve kullanılan araçlar (üretici firma ve adres paragraf içinde belirtilerek) ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Önceden kullanılan bilinen yöntemler için (istatistiksel yöntemler dahildir) kaynak gösterilmeli, basılmış ama iyi bilinmeyen bir yöntem için kaynak verilmeli ve yöntem açıklanmalıdır. Aynı şekilde yeni ya da belirgin olarak modifiye edilmiş yöntemler tanımlanmalı ve kullanılma nedenleri belirtilip kısıtlılıkları değerlendirilmelidir. Kullanılan tüm ilaç ve kimyasallar doğru olarak tanımlanıp jenerik isimleri, dozları ve kullanım biçimleri belirtilmelidir. Gözden geçirme yazısı gönderen yazarlar veriyi bulma, seçme, ayırma ve sentezleme yöntemlerini belirtmelidir. Bu yöntemler aynı zamanda özette de yer almalıdır.
 

İstatistiksel analiz


İstatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bilgili bir okuyucunun rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir. Mümkünse, bulgular niceliksel hale getirilmeli ve hata ölçümleri (güvenlik aralıkları gibi) sunulmalıdır. Etki büyüklüğünü vermeyen, p değerlerinin kullanımı gibi, salt istatistiksel hipotez sınamasına dayanılmamalıdır. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar sayfalar belirtilerek mümkün olduğu sürece standart kaynaklar olmalıdır. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir.
 

Bulgular


Ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak da belirtilmelidir. Bulgular yazıda, tablolarda ve şekillerde mantıklı bir sırayla önce en önemli sonuçlar olacak şekilde verilmelidir. Tablo ve şekillerdeki tüm veriyi yazıda vermemeli, sadece önemli noktaları vurgulanmalıdır. Ekstra materyal ve teknik bilgi ek kısmında verilerek yazının akışının bozulmaması sağlanmalı, alternatif olarak bunlar sadece elektronik versiyonda yer almalıdır.
 

Sonuçlar


Sonuçlar bölümünde yazı özetlenirken sayısal sonuçları sadece türevler (örneğin yüzde) şeklinde değil mutlak şekilde de vermeli ve kullanılan analiz yöntemi belirtilmelidir. Sadece makaledeki fikri destekleyen şekil ve tablolar konmalıdır. Çok büyük tablolar yerine grafikleri kullanmayı denemeli, grafik ve tablolarda aynı veriyi tekrarlamamalıdır.
 

Tartışma


Tartışma bölümünde o çalışmadan elde edilen veriler, kurulan hipotez doğrultusunda hipotezi destekleyen ve desteklemeyen bulgular ve sonuçlar irdelenmeli ve bu bulgu ve sonuçlar literatürde bulunan benzeri çalışmalarla kıyaslanmalı, farklılıklar varsa açıklanmalıdır. Çalışmanın yeni ve önemli yanları ve bunlardan çıkan sonuçları vurgulanmalıdır. Giriş ya da sonuçlar kısmında verilen bilgi ve veriler tekrarlanmamalıdır. Deneysel çalışmalar için tartışmaya sonuçları kısaca özetleyerek başlamak, daha sonra olası mekanizmaları ya da açıklamaları incelemek ve bulguları önceki çalışmalarla karşılaştırmak, çalışmanın kısıtlılıklarını özetlemek, gelecekteki çalışmalar ve klinik pratik için uygulamalarını belirtmek faydalıdır. Varılan sonuçları çalışmanın amacıyla karşılaştırılmalı, ancak elde edilen bulgular tarafından yeterince desteklenmeyen çıkarımlardan kaçınılmalıdır. Yazarlar, eğer elde ettikleri veriler ekonomik veri ve analizler içermiyorsa, ekonomik çıkar ya da faydalarla ilgili yorumlardan özellikle kaçınılmalıdır. Gerektiğinde yeni hipotezler ortaya konmalı, ancak bunların yeni hipotezler olduğu belirtilmelidir.
 

Tablo, Grafik ve Şekiller


Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar Roma değil, Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır. Şekillerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.
 

Tablolar


Tablolar bilgileri etkin bir şekilde gösterir ve ayrıca bilginin istenen tüm ayrıntı seviyelerinde verilmesini sağlar. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluğunu kısaltır. Tablolar metindeki sıralarına göre numaralayıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2010 ve üstü versiyonlarında otomatik tablo seçeneğinde tablolar hazırlanmalıdır. Başlık satırı ve tablo alt üst satırları dışında tablonun içinde başka dikey ve yatay çizgiler kullanmayınız. Her sütuna bir başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla aşağıdaki semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve onlar tam olarak bilgilendirilmelidir.

Çok fazla veri içeren tablolar, çok yer tutar ve sadece elektronik yayınlar için uygun olabilir ya da okuyuculara yazarlar tarafından doğrudan sağlanabilir. Böyle bir durumda uygun bir ifade metine eklenmelidir. Bu tip tablolar, hakem değerlendirmesinden geçmesi için makaleyle beraber sisteme yüklenmelidir.
 

Şekiller


Şekiller ya profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraflanmalı ya da fotoğraf kalitesinde dijital olarak sisteme yüklenmelidir. Şekillerin basıma uygun versiyonlarının yanı sıra JPEG ya da GIF gibi elektronik versiyonlarda yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları sisteme ayrıca yüklenmeli ve yazarlar sisteme yüklenmeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini bilgisayar ekranında kontrol etmelidir.

Röntgen, CT, MRI filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik fotomikrografik preparatlar yüksek çözünürlükte sisteme yüklenmelidir. Bu nedenle şekillerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit ve yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Şekiller mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ve yazılı izin alınmalıdır (Etik bölümüne bakınız).

Şekiller metinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Eğer önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Toplum alanındaki belgeler hariç yazarlığa ve yayıncıya bakılmadan bu izin gereklidir. Basılacak bölgeyi gösteren ek çizimler editörün işini kolaylaştırır.

Renkli şekiller editör gerekli gördüğünde ya da sadece yazar ek masrafı karşılarsa basılır.
 

Şekillerin Başlıkları


Ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller için tablo başlıkları ve dipnotları tek aralıklı olarak ve Arap rakamları ile hangi şekle karşı geldiklerini belirterek yazınız. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda her biri açıkça tanımlanmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatlarında iç ölçek ve boyama tekniği açıklanmalıdır.
 

Diğer Konular

 

Ölçüm Birimleri


Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre civa cinsinden olmalıdır. Ölçü birimlerinde hem lokal hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, SI) kullanılmalıdır. İlaç konsantrasyonları ya SI ya da kütle birimi olarak verilir, alternatif olarak parantez içinde de verilebilir.
 

Kısaltmalar ve Semboller


Sadece standart kısaltmaları kullanın, standart olmayan kısaltmalar okuyucu için çok kafa karıştırıcı olabilir. Başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.
 

Olgu bildirimleri ve kelime sayısı sınırlandırması


Orijinal makaleler ve derleme yazılarında özel bir kelime sayısı sınırlandırması yoktur. Olgu sunumları özet/ abstract hariç 1000 kelime ile sınırlandırılmalı ve en az sayıda şekil, tablo ve kaynak içermelidir. Editöre mektuplar (500 ile 1500 kelime ile sınırlandırılmalı, tablo ve şekil dahil olmak üzere) olmalı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology'nde yayınlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri ya da değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayınlanmasından sonraki 12 hafta içinde alınmış olmalıdır.
 

Teşekkür


Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.
 

Kaynaklar


Gözden geçirme yazıları okuyucular için bir konudaki kaynaklara ulaşmayı kolaylaştıran bir araç olsa da, her zaman orijinal çalışmayı doğru olarak yansıtmaz. Bu yüzden mümkün olduğunca yazarlar orijinal çalışmaları kaynak göstermelidir. Öte yandan, bir konuda çok fazla sayıda orijinal çalışmanın kaynak gösterilmesi yer israfına neden olabilir. Birkaç anahtar orijinal çalışmanın kaynak gösterilmesi genelde uzun listelerle aynı işi görür. Ayrıca kaynaklara elektronik versiyonlarda link konabilirse ya da eklenebilirse, okuyucular elektronik literatür taramalarıyla yayınlara kolaylıkla ulaşabilir.

Özetler kaynak olarak gösterilmemelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış makalelere atıflar "basımda" şeklinde verilmelidir; ancak yazarlar bu makaleleri kaynak gösterebilmeleri için yazılı izin almalıdır ve makalelerin basımda olduğunu ispat edebilmelidir. Gönderilmiş ancak yayına kabul edilmemiş makaleler, "yayınlanmamış gözlemler" olarak gösterilmeli ve kaynak yazılı izinle kullanılmalıdır.

Genel bir kaynaktan elde edilemeyecek temel bir konu olmadıkça "kişisel iletişimlere" atıfta bulunulmamalıdır. Eğer atıfta bulunulursa parantez içinde iletişim kurulan kişinin adı ve iletişimin tarihi belirtilmelidir. Bilimsel makaleler için yazarlar bu kaynaktan yazılı izin ve iletişimin doğruluğunu gösterir belge almalıdır.
 

Kaynakların Biçimi ve Formatlanması


Tek tip kurallara esas olarak, Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından önerilen, Uluslar arası Tıbbi Dergi Editörleri Komitesinin-International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)- kaynak yazım stili alınmıştır. Kaynak yazımıyla ilgili örnekler için yazar(lar) http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html sitesine başvurabilirler.

Kaynaklar yazının sonunda metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Metin içinde ise üst simge ile belirtilmelidir. Dergi isimleri alan NLM Catalog'daki şekilleriyle kısaltılmalıdır. NLM Catalog'da yer almayan dergilere tam isimleriyle yer verilmeli, bu dergilerin isimleri kısaltılmamalıdır. NLM Catalog'da yer alan dergi kısaltmaları için:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed%5BAll%5D).

Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir.
 

Kaynaklar için örnekler aşağıda belirtilmiştir:

 

Genel


- Kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar kaynak olarak gösterilmemelidir. Kaynakların yazımı için örneklere bakılması ve aşağıda ayrıntılı belirtilen noktalama işaretlerine özellikle dikkat edilmesi gereklidir!

1. Dergilerdeki makaleler için örnekler:

NLM Catalog'da yer alan ve dergi adı kısaltması NLM Catalog 'a göre yapılan derginin makalesi için:

Yazarların soyadı ve adlarının ilk harfleri nokta konmadan sonlarına virgül konarak girilmeli, son yazarın ilk adından sonra başlığa geçilmeden nokta konmalıdır. Altı yazardan daha fazla yazar var ise sonraki yazarların adları belirtilmeden et al. kullanılmalıdır. Sonra yazının başlığı girilmeli sonuna nokta konmalıdır.

Derginin alan NLM Catalog'daki kısa ismi (alan NLM Catalog'da yer almayan dergilere tam isimleriyle yer verilmeli, bu dergilerin isimleri kısaltılmamalıdır) sonlarına nokta konmadan yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılıp; yayın tarihi noktalı virgül; cilt no, parantez içinde sayı no, iki nokta üstüste konup yayınladığı sayfaların başlangıç sayısı yazılı araya tire konduktan sonra son sayfa yazılır, ancak son sayfada ilk sayfadaki rakamlar tekrarlanmaz, son olarak nokta konur.

NLM Catalog'da yer alan ve kısaltması olan İngilizce dergi makalesi için:

Barlas IO, Cetin M, Erdal ME, Semiz UB, Basoglu C, Ay ME, et al. Lack of association between DRD3 gene polymorphism and response to clozapine in Turkish Schizoprenia Patients. Am J Med Genet B 2009;150(11):1236-312.

NLM Catalog'da yer almayan ve kısaltması olmayan derginin Türkçe makalesi için:

Altindag O, Altindag A, Virit O, Savas HA, Yılmaz M, Bozgeyik O. et al. Bone mineral density in schizophrenia patients on antipsychotics.Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009;19(4):402-6. [Turkish]

2. Ek sayı için:

NLM Catalog'da yer alan ve kısaltması NLM PubMed'e göre yapılan dergi Ek Sayı makalesi için:

Wasylenski DA. The cost of schizophrenia. Can J Psychiatry 1994;39(Suppl.2):S65-S9.

NLM Catalog'da yer almayan, kısaltması olmayan ve Türkçe dergi Ek Sayı makalesi için:

Karamustafalıoglu O, Yavuz BG .Management of inadequate response in major depressive disorder and new treatment options. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011;21(Suppl. 1):S20-S5. [Turkish]

3. Henüz basılmamış makale için:

Littlewhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic snake. Science 2002 (in Press).

4. Kitaptan alıntılar:

Tek yazarlı kitaptan alıntı için:

Kayaalp SO. From the Perspective of Rational Therapy: Medical Pharmacology.12th ed. Printing, Ankara: Pelican Medical and Technical Publishing;2009. p. 68-78. [Turkish]

Çok yazarlı kitaptan alıntı için:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Kitap bölümü için yazar ve editörün belirtilmesi:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, eds.The Genetic Basis of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Çeviri Kitaptan Alıntı için:

Doğan Y, Özden A, İzmir M (Translation editors), Treatment Options of Alcohol and Substance Abuse. Milkman HB, Sederer LI, eds. Ankara: Ankara University Publishing;1999.p.79-96.

5. Tezden alıntı için:

Ulusoy M. Beck Anxiety Inventory: The study of validity and reliability. Postgraduate thesis. Bakırkoy Research and Training Hospital for Mental and Nervous Diseases, Istanbul. 1993. [Turkish]

6. Kongre Özet Kitabından alıntı için:

Felek S, Kilic SS, Akbulut A, Yildiz M. Fligelloz halüsinasyonla a visual phenomenon of watching. XXVI. Turkish Microbiology Congress, Abstract Book, 22-27 September 2000, Antalya, Mars Press, 1994. p. 53-6.

7. Kurumsal data dosyalarından alıntı için:

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies: Treatment Episode Data Set: Admissions (TEDS-A), 2008 (data file ICPSR27241-v2). AnnArbor, Mich, Inter-University Consortium for Political and Social Research, March 31, 2010 (doi:10.3886/ICPSR27241)

8. Gazetelerden alıntı için:

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

9. İnternetteki bir dergi makalesi için:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

10. Online yayınlardan alıntı için:

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.